İnzar ŞiirAşka dair

27 Temmuz 2022
https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2021/04/seyhim-bir-bak-1280x527.jpg

Mübtelâdır hoş kelâmından gelen dermâna dil

Sırr-ı hikmet gösterir âşık isen fermâna dil

 

Her neyim kalmışsa yüz binlerce kez kurbânıdır

Derdi çok dünyâ’da kul olmak için Sultân’a dil

 

Ehl-i efkâr an be an yâr ismi izhâr eylemiş

Âşığın bağrında âteş benziyor reyhâna dil

 

Esmeden rüzgâr-ı firkât gel de bir gör hâlimi

Gör ki ben nâçâr gedâyım hasretim yârâna dil

 

Sen buyur etsen de meyhânende mihmân olsam.

İçtiğim her kâseden hayrân olup sîmâna dil

 

Nefsinin arzûlarından mahpusun vay hâline

Cümle âlemden sefer var bak giden kervâna dil

 

Cân garip cân muzdarip cân derbeder cân gamlıdır

Böyle dağlanmış yıkılmış kalmışız devrâna dil

 

Fasl-ı gülden geçmişiz gülden güzel yâr uğruna

Mülk-i  fânîden ferâhlık görmedik rindâna dil

 

Hem cihân yurdunda mest olmuş iken Fâik sana

Âhh geçirsen ömrü râhından varıp dîvâna dil

FÂİK (ENES DEMİR)