Anasayfaİnzar Dergisi Başyazı

İslamî toplumun en güzel özelliklerinden biri –ki okuyucularımızı ve kardeşlerimizi de bu şekilde biliyoruz– konuşmaktan çok amele odaklanmasıdır. Alınan kararları ve çözüm yollarını haram ve günah olmadıkça yerine getirmek için tüm imkânlarını kullanmalarıdır. Bu bakımdan sadece “okuyan, konuşan ve yazan” değil, aynı zamanda “dinleyen, anlayan ve yaşayan” olup bunu karakter haline getirmeli ve bu özelliklere haiz çok sayıda davetçinin yetişmesine ön ayak olmalıyız. Bismillahirrahmanirrahim “O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol!...

Dünyevileşme dendiğinde; sosyal, siyasi, ekonomik, manevi ve ahlaki, kısaca bütün alanlarda emeğin, gücün ve imkânların dünyevî unsurlara yoğunlaştırılması, İslami değerlerin göz ardı edilmesi, yani her şeyde önceliğin dünyaya verilmesidir. İnsanın kendisini dünyanın çekiciliğine kaptırması, onun esiri konumuna düşmesi ve İslam`a kayıtsız kalmasıdır. Bismillahirrahmanirrahim “Biliniz ki, dünya hayatı oyundan, eğlenceden, süs ve gösterişten, birbirinize karşı övünmeden, mal ve evladı çoğaltma yarışından ibarettir. Bu hayat, ekini ve bitkisi çiftçisinin yüzünü güldüren bol yağmura benzer. Fakat bir süre...

Eleştiri ve tartışma kültürünün Müslümana yakışır şekilde olması sadece yüz yüze yapılan görüşmelerle sınırlı olmamalıdır. Günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılan ve adına sosyal medya denilen sanal âlemde de Müslümanın vakarına yakışır şekilde olmalıdır. “Karşı taraf nasılsa beni tanımıyor, bu nedenle söylediğim sözlerin ölçülü olmasına gerek yoktur” şeklindeki anlayıştan şiddetle kaçınmak gerekir. Ancak, kim haksızlık eder, sonra, işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin ki ben (ona karşı da) çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. (Neml: 11)...

Başyazıİslami Vahdet

3 sene ago7220 min

Ehli kıblenin birbirleriyle uğraşmalarını, birbirleriyle kavgalı ve savaş halinde olmalarını tasvip etmiyoruz ve inşallah bu tür kavgalara ne sözlerimizle ne de fiilimizle bu güne kadar taraf olmadığımız gibi bundan sonra da taraf olmayacağız… “Eğer mü’minlerden iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltiniz; eğer biri diğeri üzerine saldırırsa, saldıranlarla Allah’ın buyruğuna dönmelerine kadar savaşınız; eğer dönerlerse aralarını adaletle bulunuz, adil davranınız, şüphesiz Allah adil davrananları sever. Muhakkak mü’minler kardeştirler, Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki size...

Başyazıİttihad

3 sene ago11418 min

Birçok yerde olduğu gibi özellikle bugün halen ümmetin kanayan bir yarası durumunda olan Irak ve Suriye’de emperyalist güçlerin olayları ele alırken kullandıkları kavramlara dikkat edersek mesele daha net olarak anlaşılır: “Şii Milisler, Sünni Milisler, Ilımlılar, Radikaller, Sünni Türkmenler, Şii Türkmenler, Kürt peşmergeler…” Bu kavramların hiçbiri bize ait değildir. İslam toplumu kendisini bu şekilde tanımlayıp tasnif etmez/ etmemelidir. Maalesef bazı Müslümanların bu noktada gösterdikleri zaaflar nedeniyle kâfirlere, şeytan ve dostlarına yem oluyoruz, onların elinde istedikleri istikamet...

BaşyazıDin Nasihattir!

3 sene ago9115 min

Müslümanlar İslami çalışmalara katılmaya karar verdikleri zaman kendi alışkanlıklarından ve kendine has kavramlardan vazgeçip çatısı altında çalıştığı yapının bilinci ve kavramlarıyla konuşmak ve buna uygun hareket etmek durumundadır. Cemaatin rahmet oluşunun dışa yansımasının ilk adımı da bu davranış biçiminin değişmesinde yatmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim “Allah’a çağıran, salih amelde bulunan ve ‘Gerçekten ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kimdir?” (Fussilet: 33) Müslümanların birbirlerine nasihat etmeleri kardeşlik hukukunun gereğidir. Bunun yanında insanlar doğru bildikleri hususları yakınlarına anlatmak ve kendileriyle...

Aile içinde yaşanan bazı hadiseler, üzerinde durulacak ve eşlerin birbirlerini üzecek ve kıracak kadar önemli değildir. Ufak tefek hataları görmezden gelme imkânı varken, sürtüşme ve kavgalar genellikle basit hatalar büyütülerek çıkarılmakta, böylece huzur ve sükûnet yuvası olması gereken aile hayatı çekilmez hale getirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim “Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O’nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” (Rum: 21) “Sizin en hayırlınız,...

15 Temmuz akşamı sokağa çıkanların kahir ekseriyeti devletin başında bulunan alnı secdeli Cumhurbaşkanını koruma refleksi ile hareket ettikleri çok açıktır. Hiç kimse demokrasi elden gidiyor, laiklik ilkesi kaldırılıyor diye bir düşünceyle hareket etmemiştir. Bismillahirrahmanirrahim  “Allah uğrunda gereği gibi cihat edin. O, sizi seçmiş, babanız İbrahim`in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kuran`da, Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren O`dur. Artık, namaz kılın,...

Müslüman bir toplumun İslami bilinç ve duyarlılığını yitirmesi, o toplumun çürümüşlüğünün göstergesidir. İslam’ın yasakladığı ve haram kıldığı ameller Müslüman bir toplumda ciddi tepkilerle karşılık bulmadan işleniyorsa ve orada yaşayan Müslümanlar bunları normal ve sıradan işler gibi görmeye başlamışsa, büyük felaket başlamış demektir. Bismillahirrahmanirrahim “Onlar, senin kendilerine yaranıp-onlarla uzlaşmanı arzu ettiler; o zaman onlar da sana yaranıp-uzlaşacaklardı. Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aşağılık…” (Kalem: 9–10) Müslüman bir toplumun İslami bilinç ve duyarlılığını yitirmesi, o...

Müslümanlar, kardeşlerinin hak ve hukukunu korumak için çabalamalı, rencide edecek ve İslam düşmanlarının istismarına yol açacak davranışlardan uzak durmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim “Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.” (Al-i İmran: 103) Kur’an, sünnet ve selef–i salihinin...